Algemene voorwaarden

alcadis-algemene-voorwaarden-banner

Alle overeenkomsten worden gesloten met Alcadis BV. De Algemene Voorwaarden van Alcadis BV zijn dus van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer: 32094060.

Bekijk hieronder de complete algemene voorwaarden.

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door Alcadis aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: “Opdrachtgever”).

1.2 Iedere afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcadis.

1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een Opdrachtgever of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden Alcadis niet, tenzij deze door Alcadis schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Bij tegenstrijdigheid van Algemene Voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze Voorwaarden.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan Alcadis mag uitgaan.

2.2 Overeenkomsten tussen Alcadis en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door Alcadis zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien Alcadis reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.

2.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Alcadis niet. Wijzigingen van technische aard worden door Alcadis voorbehouden.

2.4 Alcadis heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die Alcadis heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, Order en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als wijziging of aanvulling op de betreffende Overeenkomst of Order. Alcadis is bevoegd eventuele extra kosten terzake van wijzigingen en/of aanvullingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen en -zo nodig- prijzen en/of (op)leveringstermijnen aan te passen.

3.1 Alle door Alcadis opgegeven leveringtermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Alcadis dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2 Alcadis is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Alcadis niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

3.3 De levering geschiedt af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van Alcadis.

3.4 De door Alcadis te leveren zaken reizen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Alcadis bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. Alcadis is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever Alcadis een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.

3.5 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever.

3.6 Alcadis behoudt zich het recht voor in gedeelte af te leveren en afzonderlijk te factureren.

4.1 De door Alcadis opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af-werkplaats, -fabriek of -magazijn of -winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.

4.2 Alcadis heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.

5.2 Alcadis is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Alcadis het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Alcadis tot vergoeding van onkosten en winstderving.

5.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is opdrachtgever aan Alcadis vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

6.1 Alcadis behoudt de eigendom van alle door Alcadis aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.

6.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerst daartoe strekkende verzoek van Alcadis een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Alcadis aan op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.

6.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alcadis.

7.1 De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichtte diensten binnen 8 dagen nadat levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan Alcadis te melden.

7.2 Ingeval van een door Alcadis gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken heeft Alcadis het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Alcadis is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alcadis.

8.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur, software en apparatuur die door Alcadis aan Opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Alcadis of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.

8.3 Het is Alcadis toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de apparatuur.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcadis de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.

8.5 Alcadis zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Alcadis zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldende auteursrecht van derden. Alcadis verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of de programmatuur.

8.6 Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat Alcadis in opdracht van Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt Alcadis, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur en software aan Opdrachtgever te beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

9.1 Alcadis zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.

9.2 Alle door Alcadis bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van Alcadis tenzij Opdrachtgever een vergoeding betaald voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan aan Alcadis.

9.3 Alcadis kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Alcadis Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van Opdrachtgever.

10.1 Van overmacht aan de zijde van Alcadis is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien Alcadis verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Alcadis, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van Alcadis aan hun verplichtingen.

11.1 Op de apparatuur die door Alcadis van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

11.2 Onverminderd het in Artikel 11.1 bepaalde wordt door Alcadis gedurende een periode van drie maanden na datum van aflevering van de apparatuur voor zover niet betrokken van een leverancier garantie verleend tegen machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Alcadis voor zijn rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Alcadis.

11.3 Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Alcadis wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht, die naar mening van Alcadis de normale werking en de betrouwbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Alcadis geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Alcadis aan het product reparaties zijn verricht.

11.4 Bedrijfsschade, gevolgschade of ander hier niet genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is immers van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door de Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

11.5 De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van Alcadis zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

11.6 Alcadis verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. Alcadis gegarandeerd niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de programmatuur en/of software. Alle programmatuur en/of software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en prestatie van de programmatuur en de software ligt bij Opdrachtgever. Indien en voorzover de software door Alcadis van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitende de garantie bepalingen – voor zover aanwezig – van leverancier van toepassing.

11.7 Al de tweedehands apparatuur, van Alcadis, is voorzien van een garantie-sticker, pas dan is er sprake van een garantie periode (deze periode is aangegeven op de sticker en is gebaseerd op factuurdatum). Als deze sticker wordt verbroken, beschadigd, en/of niet op de apparatuur zit, vervalt de gegeven garantie periode per direct.

11.8 Alcadis is niet verplicht reparaties op gebruikte apparatuur uit te voeren. Alcadis behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.

11.9 Alcadis is niet verplicht lange garanties (langer dan drie maanden) te verlenen op gebruikte apparatuur dat onder “koopjes” valt. Deze prijsstelling is dusdanig laag dat hierop geen aanspraak kan worden gedaan.

12.1 Onverminderd de bepalingen met betrekking tot garantie sluit Alcadis uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit, voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen programmatuur, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik daarvan, dan wel de tijdelijk onmogelijk onmogelijkheid van het daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke programma’s te herstellen of te reproduceren, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Alcadis.

12.2 Indien en voor zover en op Alcadis enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal Alcadis nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak dat directe of indirecte schade heeft berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat Alcadis, ingeval van schade noch direct noch indirect het geleverde product betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Alcadis, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Alcadis nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag ad € 50.000,- per schadegevel of samenhangende reeks gevallen.

12.3 Schadeclaims tengevolge van het voorafgaande dienen binnen ÈÈn maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Alcadis te zijn gemeld.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Alcadis voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door Alcadis geleverde of in licentie gegeven apparatuur, software of programmatuur.

13.1 In het geval Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Alcadis gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van Alcadis om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.2 Alcadis kan, naast de hem toekomend rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever , met direct ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgever’s aandeelhouders een besluit wordt genomen op Opdrachtgever’s ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgever’s activa of boedel of gedeelte daarvan, of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag terzake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

14.1 De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen Alcadis en Opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht.

14.2 Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren, zal de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.